Akuma no batsu

Name

: Akuma no batsu

Insignia

: AKM

Members

: 0

Level

: 8

Leveling history

ID

: 9232801448574584345

Affiliation

: Immortal Flames

Occupation

:

Location

: Akuma no yosai at Plot 5, 3 Ward, The Goblet, Shiva, Light

Welcome message

: Akuma no ikari ga watashitachi no teki ni osowa reru !