Tougher than Leather I

Name

: Tougher than Leather I

ID

: 77

How to get

: Achieve leatherworker level 10.

Points

: 5

Showing 10 random characters from 70411 with this achievement
Drunken Willow Erika Chibijolno Kaelene Rossi Kaio Vega Leleya Leya Lutann Fiore Neko Baka Omon Topok Q'nhalki Rhiki Theon Greyjoy