An Eye for Detail: Blacksmith II

Name

: An Eye for Detail: Blacksmith II

ID

: 754

How to get

: Craft 500 high-quality items as a blacksmith.

Points

: 5

Showing 10 random characters from 30451 with this achievement
Alisette Dumont Deitan Darksbane Gogosha Gosha Iam Hiyori Kaia Black L'lysandria Alanaris Noel Geovanni Pixel Perfect Raven Styxx Vyshera Elwing