Mapping the Realm: Southern Thanalan

Name

: Mapping the Realm: Southern Thanalan

ID

: 655

How to get

: Visit southern Thanalan and unlock the area map.

Points

: 10

Showing 10 random characters from 116121 with this achievement
Aschei Rhapsodia F'osho Tia Freyks Aliak Kay Nanami Lonegan Thifer Mavros Feeyo Pexegouva Elquete Tareos Roohalo Tsubaki Tendouin Yukari Yakumo