Stick Them with the Pointy End V

Name

: Stick Them with the Pointy End V

ID

: 23

How to get

: Achieve gladiator level 50.

Points

: 5

Showing 10 random characters from 94941 with this achievement
Charleite Karthal Ricard Loire Siege Reinhart Sodina Dawnfried Tobi Sensei Tonnai Shiniku Trimire Coppertop Trist Saibot Tsubaki Tokisaki Yubei Yagyu