Pounding Out the Dents: Initiate

Name

: Pounding Out the Dents: Initiate

ID

: 150

How to get

: Successfully synthesize 300 times for level 11-20 armorcraft recipes.

Points

: 5

Showing 10 random characters from 28461 with this achievement
Accello Ikkenaa Chepav Ptetr Chimpanze Bonobo Josephus Rex Kiemas Demmoa Teras Li Tesmen Nemset Valaedrien Nazuro Vivian Orunitia White Magic