Working the Bellows: Journeyman

Name

: Working the Bellows: Journeyman

ID

: 146

How to get

: Successfully synthesize 1,500 times for level 31-40 smithing recipes.

Points

: 5

Showing 10 random characters from 1190 with this achievement
Arkano Magiko Au Ra Cobalt Eneigo Dinastii Maximoff Google Il Irisa Meiko Leto Attreides Mystia Fryer Ticky Flau Vanessa Blacksmith