Animaniac: Armageddon

Name

: Animaniac: Armageddon

ID

: 1416

How to get

: Obtain the anima weapon Armageddon.

Points

: 20

Showing 10 random characters from 8000 with this achievement
Claire Ilenna Kai Chronaius Lucky Star Rozen Kristall S'kalkaya Notte Sayori Farcloud Toshikage Magotes V'farin Estrada Velyndra Tesi Wata Tawa