Animaniac: Majestas

Name

: Animaniac: Majestas

ID

: 1411

How to get

: Obtain the anima weapon Majestas.

Points

: 20

Showing 10 random characters from 9237 with this achievement
Coldey Lockes Ella Fantasia Lucius Athan Momo Kuraiko Nanami Aiko Nikholas Wurm Shuffle Aria Tali Arai Yuki Matsu Zolinza Xalkori